Quooste

Working at Quooste as Junior consultant?

The English version of this vacancy can be found below.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar nieuwe collega met een aantal jaren relevante werkervaring in de publieke infrastructuur of een gemotiveerde recent afgestudeerde student met affiniteit voor publieke infrastructuur en een achtergrond in Civiele Techniek, Technische Bestuurskunde, Technische Bedrijfskunde of andere relevante Beta-studie. Doordat wij de laatste tijd een aantal nieuwe opdrachten hebben verworven, is er ruimte ontstaan voor de groei van onze organisatie.

Over Quooste
Quooste is een gespecialiseerd adviesbureau, dat zich bezighoudt met contractering van grote projecten in de infrastructuur. Voor onze opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat, Schiphol, ProRail, ministerie van Economische Zaken, Provincies, Gemeenten en Waterschappen bereiden wij state-of-the-art contracten voor, van ontwikkeling van een contracteringsstrategie tot en met aanbesteding en contractbegeleiding. Ons bedrijf en onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in dit vakgebied en lopen actief voorop in de nieuwste ontwikkelingen.

De werkzaamheden voor opdrachtgevers zijn divers en richten zich in hoofdzaak op de commerciële voorbereiding van projecten, waaronder projectmanagement, inkoop, aanbesteding en contractmanagement. Zo houden wij ons ook bezig met het opstellen van de contractspecificaties. Veelal hebben wij hierin een coördinerende en integrerende rol, waarbij de bijdragen van diverse inhoudelijk deskundigen moeten worden geïntegreerd tot een robuuste contractspecificatie. Wij acteren daarin op het snijvlak van techniek, commercie en juridische aspecten.

Functie
Wij zoeken iemand met een scherp analytisch vermogen, die in staat is om de “vraag achter de vraag” te achterhalen en deze eenduidig te definiëren.

De primaire focus zal liggen op de werkzaamheden op het gebied van contractspecificaties. Hierbij maken we o.a. gebruik van in de markt relevante methoden zoals Systems Engineering en Value Engineering. Daarnaast wordt verwacht dat ook de andere onderdelen van ons werkterrein worden opgepakt, zoals het ontwikkelen van contracteringsplannen, het opstellen van de contracten, het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen en het management van contracten in uitvoering.

Binnen Quooste krijgt de gezochte adviseur daarmee de kans om zich op al deze gebieden te ontwikkelen. Hij of zij zal veel samenwerken en worden begeleid door onze senior adviseurs, maar moet wel in staat zijn om zelfstandig binnen opdrachten te functioneren. Actief samenwerken met onze opdrachtgevers hoort daarbij. Kwaliteit staat bij ons voorop, dus opleiding en begeleiding worden goed verzorgd.

Functie-eisen
Quooste zoekt talentvolle en hoogwaardige kandidaten, die niet bang zijn om een uitdaging op te pakken. De functie-eisen die wij voor de vacature stellen zijn:

 • universitair opgeleid
 • verschillende richtingen zijn denkbaar, zoals:
  – civiele techniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde
  – technische bedrijfskunde, technische bestuurskunde
  – overige relevante Beta-studies
 • affiniteit met en interesse voor infrastructuurprojecten
 • commerciële en onderhandelingsvaardigheden
 • moet stevig in de schoenen staan

Profiel van de kandidaat
Bij voorkeur relevante werkervaring (1 tot 4 jaar) met projecten in de infrastructuur, bouw of projectontwikkeling, waarin zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid een plek hebben gehad. Ook afstudeerders vanuit een studierichting die zeer goed aansluit bij het gevraagde profiel worden uitgenodigd te reageren.

De kandidaat moet flexibel en ambulant zijn. De werkzaamheden worden namelijk grotendeels bij opdrachtgevers op kantoor uitgevoerd. De locatie van de werkzaamheden en organisatie waarin men functioneert, is daardoor wisselend.

Arbeidsvoorwaarden
Quooste staat voor een goede beloning bij goed presteren en voor een excellente beloning bij excellent presteren. Arbeidsvoorwaarden zijn prima en er is ruimte voor opleiding en training. Maatwerkafspraken kunnen hierover worden gemaakt.

Reageren?
Bij interesse kunnen kandidaten contact opnemen met Dino Gaya Walters (email: dino.gayawalters@quooste.nl of tel +316 31370303) of René Buvelot (email: rene.buvelot@quooste.nl of tel +316 50621738). Of stuur ons direct uw curriculum vitae voorzien van een korte maar overtuigende motivatie toe.

-----------------------------------------------------------------------------------------

We are looking for a new colleague with a number of years of relevant work experience in the public infrastructure or a motivated recently graduated student with affinity for public infrastructure and a background in Civil Engineering, Technical Management, Technical Business, or other relevant Beta-studies. Due to the recent acquisition of new assignments, there is space for the growth of our organization.

About Quooste
Quooste is a specialized consulting firm, which deals with contracting large projects in the infrastructure. For our clients, including Rijkswaterstaat, Schiphol, ProRail, the Ministry of Economic Affairs, Provinces, Municipalities and Water Boards, we prepare state-of-the-art contracts, including the development of a contracting strategy to tender and contractual guidance. Our company and our employees have many years of experience in this field and we are always following the latest developments.

The work for our clients is diverse and focuses mainly on the commercial preparation of projects, including project management, procurement and contract management. We often have a coordinating and integrating role in which the contributions of various experts must be integrated into a robust contract specification. We act on the cutting edge of technology, commerce and legal aspects.

Function
We are looking for someone with a sharp analytical ability, capable of finding the "question behind the question" and defining it unambiguously. The primary focus will be on the contract specifications work. Among other things, we make use of market-relevant methods such as Systems Engineering and Value Engineering. In addition, it is expected that other areas of our area of activity will be adressed, such as developing contractual plans, drawing up the contracts, preparing and executing contracts and managing contracts in progress. 

Within Quooste, the consultant is given the opportunity to develop in all these areas. He or she will work in a team and be supervised by our senior advisors, but also must be able to function independently in assignments. Active cooperation with our clients is part of this. Quality is at our forefront, so training and guidance are well looked after.

Job requirements
Quooste seeks talented and high-quality candidates who are not afraid to addres a challenge. The candidate should have:

 • A Master's degree in directions such as:
  • civil engineering, engineering, mechanical engineering
  • technical business, technical administration
  • other relevant Beta studies
 • Affinity with and interest in infrastructure projects
 • Comercial and negotiating skills
 • Self-confident

Profile of the candidate
Preferably relevant work experience (1 to 4 years) with projects in the infrastructure, construction or project development, in which independence and personal responsibility have taken place. Also graduates from a field of study is well connected to the requested profile are invited to respond.

The candidate must be flexible and outpatient. The work is largely carried at clients offices. The location of the activities and organization in which you will work is therefore variable.

Terms and conditions
Quooste stands for a good reward for good performance and an excellent reward for excellent performance. Working conditions are good and there is room for training and training. Custom-made agreements can be made.

Applications
If interested, candidates can contact Dino Gaya Walters (email: dino.gayawalters@quooste.nl or tel +316 31370303) or René Buvelot (email: rene.buvelot@quooste.nl or tel +316 50621738). Or send us your curriculum vitae as soon as possible with a short but convincing motivation.