Wadinko Traineeship

Wadinko Traineeships at Water Authority Vechtstromen

The English version of this vacancy can be found below.

Wadinko traineeships bij Waterschap vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het water van Emmen tot Enschede. Met peilbeheer regelt het waterschap een zo optimaal mogelijke waterstand in sloten, kanalen en beken. Door water vast te houden, af te voeren en aan te voeren wordt het waterpeil gereguleerd. Stuwen, gemalen, sluizen en inlaten helpen hierbij. Behalve de hoeveelheid water, is schoon water een belangrijke taak van het waterschap. Waterschap Vechtstromen zorgt voor de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiervoor beschikt het waterschap over geavanceerde rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het afvalwater gezuiverd, voordat het weer terugkeert in beken en sloten.

De trainee opdrachten bij Waterschap vechtstromen

Trainee civiele techniek
Het waterschap is voortdurend bezig het watersysteem (beken, kanalen, rivieren, etc.) te verbeteren. Dit om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen, maar ook om gebruiksfuncties (bv landbouw en natuur) zo goed mogelijk te bedienen.

Bij deze opdracht werk je samen met je collega’s aan aanpassingen van watergangen, stuwen, gemalen, bruggen etc.. Je formuleert opdrachten voor het werk dat uitbesteed wordt en begeleidt deze werkzaamheden en toetst de kwaliteit van de producten. Daarnaast ben je in je specialisme een vraagbaak voor de interne watersysteembeheerders.

Trainee procesautomatisering
Het waterschap is voortdurend bezig rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolwatergemalen en oppervlaktewatergemalen te verbeteren. Bij deze opdracht werk je mee bij nieuwbouw-, renovatie-  en onderhoudsprojecten. Je formuleert opdrachten voor het werk dat uitbesteed wordt en begeleidt deze werkzaamheden en toetst de kwaliteit van de producten. Hoewel de focus op procesautomatisering zal liggen kan je ook ingezet worden als elektrotechnische adviseur binnen deze projecten.

Trainee energie en milieu
Als trainee Energie en Milieu begeleid je de implementatie van energiezorg binnen de waterschapsorganisatie. Je initieert en coördineert energiebesparingsonderzoeken, stelt energie-efficiencyplannen op en rapporteert de resultaten conform de convenantafspraken en adviseert over de toepasbaarheid van duurzame energie. Waar nodig ondersteun je bij milieu gerelateerde werkzaamheden, zoals opstellen vergunningaanvragen,  begeleiden handhavingsbezoeken en adviseren van de beheerafdelingen.

Waarom het Wadinko Traineeship?

 • Contract van 18 tot 24 maanden
 • Marktconform salaris op basis van een 40-urige werkweek
 • 1-3 opdrachten binnen verschillende functies en/of bedrijven
 • Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer
 • 90 procent werk, 10 procent opleidingsprogramma
 • 25 vakantiedagen per jaar

Interesse?

Heb je interesse in een Wadinko traineeship bij Waterschap Vechtstromen? Solliciteer dan via www.wadinkotraineeship.nl/opdrachten of stuur je cv en motivatie naar info@wadinkotraineeship.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wadinko traineeships at Water Authority vechtstromen

Water Authority Vechtstromen is responsible for the water from Emmen to Enschede. The authority regulates the water levels in ditches, canals and creeks through level management. The water levels are controlled by detaining, draining and supplying water. This is achieved with the help of dams, pumping stations and drains. Apart from the quantity of water, the purity of water is also very important. The water authority is responsible for the purification of water intended for households and businesses. To achieve a high level of water purity Vechtstromen uses an advanced sewage treatment system.

The trainee projects at Water authority vechtstromen

Trainee civil engineering
The water authority is constantly improving the water system (ditches, canals, rivers, etc.), not only to further improve the effectiveness and efficiency of the system, but also to keep up with the changing environment.

In this project you work together with other professionals on the re-adjustments of watercourses, dams, pumping stations, bridges etc. You formulate tasks which will be outsourced, you monitor these tasks and test the quality of the products. Furthermore you are the source of information for the internal water system operators.

Trainee process automatisation
The water authority is constantly improving the sewage treatment plants, sewage pumping stations and surface water pumping stations. During this project you work on development, renovation and maintenance projects. You formulate tasks which will be outsourced, you monitor these tasks and test the quality of the products. Although the focus is on process automatization, you could also be utilized as an electro technical advisor within these projects.

Trainee energy and environment
As an energy and environment trainee you monitor the implementation of energy conservation within the organization of the authority. You initiate and coordinate researchers focused around the theme of energy preservation, you develop energy-efficiency plans and you report the results according to convention agreements and you advice about the applicability of renewable energy. When needed you support environment related tasks, like the development of license applications, supervising maintenance visits and advising the maintenance departments.

Why the wadinko traineeship?

 • 18 to 24 month employment
 • Market-conform salary on basis of a 40 hour workweek
 • 1-3 projects within different functions and/ or companies
 • Travel costs reimbursement for home-work transit
 • 90 percent work, 10 percent education program
 • 25 days of paid leave a year

Interested?

Are you interested in a Wadinko Traineeship at Water Authority Vechtstromen? Apply for one of these projects on www.wadinkotraineeship.nl/opdrachten or send your CV and motivation letter to info@wadinkotraineeship.nl